home    I    about us     I     staff     I     news     I     publications     I     projects     I     donors and partners     I     contact us      I     albanian
Media Watch
>> Alerts and Statements
>> Briefing Papers
>> Reports
>> Research and Studies
>> Press Review
Media Research
>> Media Legislation
>> Media Ethics
>> Media Development and      Independence


Media
Monitoring

Copyright: Albanian Media Institute - Instituti Shqiptar i Medias, 2011
Albanian
media legislation
Albanian media code of ethics
INVITATION FOR DEBATE:
Religion, Society, State, and Democracy
The Albanian Media Institute, with the support of USAID, organizes the forum of media debate on the topic "Religion, Society, State, and Democracy." This debate aims to identify, discuss, and analyze the main problems and trends that are visible in this area.

The topics of the debate will include aspects of legislation on religions, religious tradition in Albania, religion and identity, religion and democracy, religion and secularism, religion and modernity, religious populism, etc.

The debate also will focus on the concrete impact that religious radicalization and extremism has on the human rights situation of many social groups: women, minors, disenfranchised youth, etc.

Similarly, part of the debate will be press coverage of religious extremism and radicalism, and especially the worrisome situation with religious hate speech in online media.

We invite journalists and media columnists, representatives of religious communities, experts of religious affairs, academicians, representatives of civil society, etc., to participate in this debate.

The participants are invited to present their opinions in essays no longer than 1,500 words. The articles will be published online in a blog linked to AMI's website, titled "Religion, Society, State, and Democracy." The blog will include about 30 essays/articles.

Participants must include at the top of the essay / article their name, as well as a contact number.

The published essays will receive a reasonable payment.

The essays can be sent starting from July 10 to September 20, to this address: gimi@institutemedia.org

Albanian Media Institute
Rr. Gjin Bue Shpata, No. 8, Tirana,
Tel/Fax +355 42 22 98 00
www.institutemedia.org
FTESË PËR DEBAT:
Feja, shoqëria, shteti dhe demokracia
Instituti Shqiptar i Medias i mbështetur nga USAID organizon forumin e debatit mediatik me temë "Feja, Shoqëria, Shteti dhe Demokracia". Ky debat synon të identifikojë, diskutojë dhe analizojë problemet dhe trendet kryesore që vërehen në këtë fushë.

Temat e debatit do të përfshijnë aspekte të legjislacionit për fetë, traditat fetare në Shqipëri, feja dhe identiteti, feja dhe demokracia, feja dhe laiciteti, feja dhe moderniteti, populizmi fetar, etj.

Debati do të fokusohet gjithashtu në impaktin konkret të radikalizmit dhe ekstremizmit fetar në situatën e të drejtave të njeriut të grupeve të ndryshme sociale: grave, fëmijëve, të rinjve etj. Gjithashtu, pjesë e këtij Debati do të jetë mbulimi mediatik i radikalizmit dhe ekstremizmit fetar, në mënyrë të veçantë situata shqetësuese me gjuhën e urrejtjes fetare në median online.

Ftojmë gazetarët dhe opinionistët e medias, përfaqësuesit e komuniteteve fetare, ekspertët e çështjeve fetare, akademikët, përfaqësuesit e shoqërisë civile etj. që të marrin pjesë në këtë debat.

Pjesëmarrësit ftohen të paraqesin opinionet e tyre në ese jo më të gjata se 1500 fjalë. Artikujt do të botohen online në një blog të lidhur me websajtin e ISHM të titulluar "Feja, Shoqëria, Shteti dhe Demokracia". Në blog do të përfshihen rreth 30 ese/artikuj.

Pjesëmarrësit duhet të shënojnë në krye të esesë/artikullit emrin dhe mbiemrin, si dhe një numër kontakti.

Esetë e botuara do të shpërblehen me një pagesë të arsyeshme.

Esetë mund të dërgohen duke filluar nga data 10 korrik deri më 20 shtator në adresën: gimi@institutemedia.org.

Instituti Shqiptar i Medias
Rruga Gjin Bue Shpata, Nr 8, Tiranë,
Tel/Fax +355 42 22 98 00
www.institutemedia.org
USAID logo
USAID logo