home    I    about us     I     staff     I     news     I     publications     I     projects     I     donors and partners     I     contact us      I     albanian
Media Watch
>> Alerts and Statements
>> Briefing Papers
>> Reports
>> Research and Studies
>> Press Review
Media Research
>> Media Legislation
>> Media Ethics
>> Media Development and      Independence


Media
Monitoring

Copyright: Albanian Media Institute - Instituti Shqiptar i Medias, 2011
Albanian
media legislation
Albanian media code of ethics
Articles on marginalized groups

This space is devoted to articles on marginalized groups by journalists. These articles aim to raise awareness on these groups, their problems and challenges, through articles written mainly by journalists covering social issues, who are more familiar with the problems of these groups. This space will be a way of informing, discussing, as well as reflecting on the worrying problems these groups have and on their coverage in the media. Some of the groups that will be the focus of articles include persons with disabilities, women in rural areas, victims of domestic violence, terminal patients, ethnic and cultural minorities, people that are prejudiced against due to their sexual orientation, victims of prostitution, etc.

To read all the articles in Albanian, please click here

Artikuj për grupet e margjinalizuara

Kjo hapësirë i kushtohet artikujve nga gazetarë për shkrime për grupet e margjinalizuara në shoqëri. Këta artikuj kanë për qëllim të rrisin ndërgjegjësimin e shoqërisë për këto grupe, problemet dhe sfidat e tyre, nëpërmjet artikujve të shkruar kryesisht nga gazetarë të sociales, të cilët e njohin më mirë këtë problematikë. Kjo hapësirë do të shërbejë si një mundësi për të informuar, diskutuar, por edhe për të reflektuar për problemet më shqetësuese që kanë këto grupe dhe për mbulimin e tyre në media. Disa nga grupet që do të jenë subjekt i artikujve mund të jenë personat me aftësi të kufizuar, gratë në zonat rurale, gratë viktima të dhunës familjare, pacientët terminalë, minoritetet etnike dhe kulturore, njerëzit e paragjykuar nga orientimi seksual, viktimat e prostitucionit, etj.

Për të lexuar të gjithë artikujt në shqip, ju lutemi klikoni këtu

Logo AMI
Logo SOROS